Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Feb 10, 2017 in Всички останали дреболии | 0 comments

Предстоящо… ~~~ Upcoming…

Предстоящо… ~~~ Upcoming…

От известно време в главата ми се върти една идея, която се загнезди в съзнанието ми, базирайки се на многократните сблъсъци с проблема, чиито бариери бих искала да сваля или поне ще се опитам.

Процентът на хората, които разбират, могат да четат и да пишат на английски е голям в споследно време. Тази клика на световното общество лесно се потапя в дълбините на електронното пространство и броди в него, като отлично екипиран водолаз. Открива безценни страници, постове, статии и всякакви други скъпоценности, следи ги или ги колекционира, за последващо посещение и преглед, черпи информация и идеи от тях. Ала какво се случва тогава, когато бродейки попаднем на бижу, което е на език непонятен за нас? Разбира се, протягаме отчаяно ръце към автоматичните преводачи. Те са способни да пресъздадат основната идея, но не е и да ви накарат да усетите патоса на разказващия. Доста често преводите биха ви отблъснали, отегчили с грешките си, дори са способни да ви изнервят. Ето защо реших, да направя една скромна рубрика, която ще попълвам бавно, но изчерпателно с презентации за блогъри и творци от всички кътчета и всичи аспекти на креативното, които имам честта да познавам от двете страни на езиковата барикада.

Надявам се идеята да ви допадне, но от сега предупреждавам. Не разчитайте да правя всичко двуезично. 🙂 Българите ще презентирам на английски, всички останали не англо-говорящи – на български. Силно се надявам идеята да ви допада, като планирам да я развивам и обогатявам с времето. Нищо от това не се прави с цел професионално изпълнение, но доста често се сблъсквам с проблемът, че пиша в блога си предимно за българо-говорящата ми аудитория. Същевременно познавам достатъчно блогъри и творци, за които си заслужава да знаете, но едва ли бихте открили без леко побутване от моя страна и които на свой ред не биха пропуснали възможността да научат повече за нас – българското блогърско общество.

На драго сърце ще приема идеи и креативни критики от ваша страна.

~~~

Lately there has been an idea which is spinning in my head, stucked in my mind, based on repeated clashes with the problem whose barriers I would like to remove or at least try to do so.

The percentage of people who understand, can read and write in English is pretty big these days. This clique of the world society is easily immersed in the depths of the Internet and wanders in it as well equipped diver. They are finding priceless pages, posts, articles and all other jewels on the net, follow them or collect them for follow-up visit and later reviews, draw information and ideas from them. But what happens when wandering, we come across jewelry that is in a language incomprehensible to us? Of course, we are atomatically extending our hands to auto translators. They are able to recreate the basic idea, but are also not capable of making you feel the pathos of the story or the depth of its meaning. Quite often, translators would make you repulsed, bored with their mistakes, even nervous and angry. That’s why I decided to do a modest rubric that will fill slowly but thoroughly with presentations about bloggers and artists from all corners and aspects of the creativity world, who I am honored to know and who stands on both sides of the linguistic barricade.

I hope the idea appeal to you, but I am warning you in advance. Do not expect from me to make all articles bilingual. Bulgarians will be present in English, others not English speakers – in Bulgarian. I strongly hope that you will like the idea tha I am planing to develop and enrich over time. None of this will be done to professional performance, but quite often I am coming across the issue connect to the fact that when I write in my blog I am doing it mainly for my Bulgarian speaking audience to read. Meanwhile I know enough bloggers and artists, which deserve to be known, but you wouldn’t be able to find without a slight nudge frome me. I am absolututely sure that in their turn these people wouldn’t miss the oppotunuty to learn more about us – the Bulagrian bloggers community.

I would gladly accept ideas and creative criticism from your side.

I would also like to inform you, that English is not my native language, which means that sometimes mistakes will occure. Please, excuse me in advance.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

Share This